„Life is like accounting, everything must be balanced“

– unknow –

Účtovníctvo je vedný odbor s dlhou históriou. Prvotné pokusy o zaznamenávanie obchodných transakcií v systematickej forme spadajú v podstate až do praveku. O účtovníctve ako vede sa môžeme baviť od 15. storočia. Dalo by sa tiež povedať, že účtovníctvo vzniklo na základe stretávajúcej sa potreby informačného zaistenia procesov prebiehajúcich vo vnútri danej organizácie a samozrejme tiež aktivít smerujúcich von.

Účtovníctvo ako komunikačný prostriedok finančníkov a manažérov je prameňom ekonomických informácií pre finančné riadenie a rozhodovanie. Ak sú finančné informácie spoľahlivé a relevantné, pomáhajú ich používateľom správne alokovať kapitálové zdroje. Čím sú informácie kvalitnejšie, tým je proces alokovania kapitálových zdrojov efektívnejší, čo prispieva k zdravšej ekonomike krajiny.

Samouk, ktorý sa chce naučiť účtovať v sústave podvojného účtovníctva by mal najprv pochopiť princíp fungovania podvojného účtovníctva a ovládať opatrenia o postupoch účtovania, či iné ustanovenia zákonom. A práve tento predmet poskytuje najlepšie základy ako účtovať.

Predmet je rozdelený do dvoch kategórií a vyučovaný v dvoch semestroch. V druhom semestri sa študenti naučia na hodinách Základy účtovníctva základné pojmy a princípy účtovania. Tretí semester je zameraný na praktické účtovanie účtovných prípadov, ktoré sa vyučujú na hodinách Postupy účtovania pre podnikateľov.