Katedra informačných systémov FMUK

Vitajte na novej stránke informačných systémov

Čo robíme?

Katedra informačných systémov zabezpečuje pedagogický proces na prvom stupni štúdia v povinných predmetoch Výpočtová technika pre manažérov; Informačné systémy a aplikačný softvér; Štatistika; Štatistické metódy; Databázy; Obchodné právo; Pracovné právo; Projektový manažment, Anglický jazyk pre manažérov.

Katedra ponúka študentom aj veľký výber výberových predmetov, ktoré dopĺňajú všetky oblasti výučby katedry, či už v oblasti informačných technológií, web dizajnu, online marketingu, ale i projektového manažmentu a práva. Katedra ponúka študentom na prvom stupni štúdia dve zamerania, ktorých jadro tvorí blok povinne voliteľných predmetov v treťom ročníku prvého stupňa štúdia.

pexels-vojtech-okenka-392018
pexels-cottonbro-4778664

Naše zameranie

Kľúčové je zameranie na manažérsku informatiku. Študenti sa môžu profilovať na zameranie manažérska informatika už od prvého ročníka prostredníctvom výberových predmetov, ktorých katedra ponúka celé spektrum. Katedra ponúka aj zameranie na projektový manažment, ktoré je v súčasnosti tiež veľmi atraktívne, pretože kvalitní projektoví manažéri sú v praxi veľmi žiadaní.

Na druhom stupni štúdia katedra zabezpečuje výučbu oblasti manažmentu, ktorá sa týka manažmentu informačných systémov, podnikovej informatiky, elektronického podnikania, online marketingu a projektového manažmentu. Študentom, ktorí sa chcú zamerať na tieto dynamicky sa rozvíjajúce oblasti, ktoré majú v súčasnosti najväčší vplyv na rozvoj podnikania, najmä na jeho globálne aspekty, ponúka bloky povinne voliteľných predmetov, ktoré sú špeciálne koncipované tak, aby študenti, ktorí ich absolvujú, boli schopní využiť informačné a komunikačné technológie ako konkurenčnú výhodu. Predmety, ako napríklad Cloud Computing; Počítačové siete pre manažérov; Business Intelligence a ďalšie vyučujú buď skúsení pedagógovia alebo odborníci priamo z praxe.

Informačné technológie

Web dizajn

Online Marketing

Projektový manažment

Právo

Telesná výchova

Absolventi
Predmety
Študenti
Zamestnanci